Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI WARSZAWSKIEGO SZPITALA POŁUDNIOWEGO ART SP. Z O.O

Gdy w treści niniejszej Polityki zwracamy się do „Ciebie” lub mówimy o „Twoich” danych osobowych, to przyjmujemy, że jesteś osobą, która odwiedza naszą stronę internetową, skorzystała ze znajdującego się na niej formularza kontaktowego, zapisała się na nasz newsletter lub [***].

Wiemy jak ważne Twoje dane osobowe oraz jakie znaczenie ma dla Ciebie to, w jaki sposób są one wykorzystywane.

Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak z nimi postępujemy.

Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności, a w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

1. Kto zbiera Twoje dane osobowe i jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rtm. W. Pileckiego 99, 02-781 Warszawa („my”, Szpital”).

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Szpital w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem […] (“Strona”) lub w związku z zawarciem ze Szpitalem umowy o świadczenie usług.

Niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie do treści marketingowych, w tym ofert oraz reklam produktów i usług, które Szpital udostępnia Ci lub które może udostępniać za pośrednictwem newslettera, jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na jego otrzymywanie.

2. Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane w celu bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji konkretnej osoby.  Definicja ta obejmuje zarówno dane osobowe zbierane w związku z korzystaniem ze Strony, pozyskiwane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub udostępnione nam w celu wysyłki newslettera, jak również dane przetwarzane przez Szpital w celach biznesowych, tj. w związku z zawarciem pomiędzy Tobą a Szpitalem umowy o świadczenie usług.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania może skutkować tym, że nie będziemy w stanie dostarczyć Ci naszych usług lub też odpowiedzieć na ewentualne zapytania.

Szpital może pozyskiwać dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub bez Twojego udziału, w sposób automatyczny.

Dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie obejmują:

 1. W przypadku zawarcia pomiędzy Tobą a Szpitalem  umowy o świadczenie usług lub udzielania Ci świadczeń medycznych  – dane identyfikacyjne (np.: imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), dane adresowe (adres zamieszkania lub adres prowadzonej działalności gospodarczej), dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail), oraz inne dane, które udostępnisz Szpitali, w tym podlegające wpisowi do dokumentacji medycznej w związku z wykonaniem łączącej nas umowy lub w ramach udzielania świadczenia medycznego;
 2. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie – imię, nazwisko, adres email oraz dane zawarte w treści wiadomości, wysłanej do nas za pośrednictwem formularza;
 3. W przypadku zapisu na nasz newsletter – adres email.

Ponadto, Strona automatycznie zbiera niektóre rodzaje danych osobowych podczas każdej interakcji z nami w trybie online. Na przykład używamy plików cookies w celu uzyskania danych osobowych w momencie, gdy Twoja przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do naszej Strony. Twoje dane osobowe gromadzone są również podczas wyszukiwania treści na Stronie lub korzystania z funkcjonalności Strony.

Dane z Twojego urządzenia mobilnego mogą być również wykorzystywane przez podmioty trzecie. Za pośrednictwem np. piksela Facebook’a lub piksela LinkedIn, zaimplementowanych na naszej Stronie, dostawcy zewnętrzni mogą uzyskiwać dostęp do informacji o sposobie w jakim korzystasz ze Strony oraz o Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywać te informacje w celu mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz w celu wyświetlania Ci spersonalizowanych reklam (targetowania reklamowego) na stronach różnych wydawców, niezwiązanych ze Szpitalem. Wspomniane podmioty trzecie oraz ich strony internetowe (np. Facebook lub LinkedIn) posiadają własne polityki prywatności oraz warunki użytkowania. Zachęcamy do zapoznania się z tymi politykami oraz warunkami.[AJ1] 

Szpital nie pozyskuje na Twój temat tzw. danych wrażliwych (np. danych o Twoim stanie zdrowia), za wyjątkiem sytuacji, w której udostępnisz je nam za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie profilujemy również Cię w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Szpital może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach, uzależnionych od tego, czy jesteś jesteś osobą, która odwiedza naszą Stronę lub osobą, która zawarła z nami umowę lub na rzecz której udzielone zostało świadczenie medyczne.

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą naszą Stronę, korzystającą z naszego formularza kontaktowego lub zapisaną na nasz newsletter, Szpital zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe  w celu:

 1. Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony oraz w celu umożliwienia nam świadczenia usług za pośrednictwem Strony;
 2. Obsługi i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania lub w celu skontaktowania się z Tobą, aby odpowiedzieć na zadane nam pytania lub Twoje prośby;
 3. Realizacji potrzeb biznesowych Szpitala związanych z zarządzaniem Stroną;
 4. Lepszego zrozumienia i oceny wymagań oraz zmieniających się potrzeb klientów, w celu poprawy komfortu korzystania z naszej Strony;
 5. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 6. Kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Podstawą zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych we wszystkich powyższych celach (za wyjątkiem kierowania do Ciebie treści marketingowych) jest prawnie uzasadniony interes Szpitala, polegający np. na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony, jej optymalizacji oraz na umożliwieniu nam nawiązania z Tobą kontaktu w odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie lub w związku z obroną przed roszczeniami i ochroną naszych praw.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę – dotyczy to danych osobowych przetwarzanych przez Szpital na potrzeby marketingowe (np. w przypadku zapisu na nasz newsletter). Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli jesteś osobą, która zawarła z nami umowę lub na rzecz której udzielane jest świadczenie Szpital zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe  w celu:

 1. Zawarcia oraz realizacji łączącej nas umowy i/lub udzielenia świadczenia medycznego;
 2. Wypełnienia ciążących na Szpitalu obowiązków prawnych;
 3. Obsługi procesu reklamacji lub innych zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 4. Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsługi procesu reklamacji lub innych zgłoszeń, które do nas kierujesz, lub w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jest prawnie uzasadniony interes Szpitala.

Pamiętaj, że podanie powyższych danych (za wyjątkiem danych, do udostępnienia których jesteś zobowiązany przez przepisy prawa, np. przepisy rachunkowe lub podatkowe) jest dobrowolne. Jeżeli jednak odmówisz ich podania, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy lub udzielić Tobie świadczenia albo odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (na przykład, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w konkretnym celu przez nakaz sądowy lub w związku z wezwaniem do sądu).

4. Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś osobą, która zawarła z nami umowę lub na rzecz której ma być udzielane świadczenie, Szpital może udostępnić Twoje dane:

(a)         innym podmiotom leczniczym, podmiotom współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej, zabiegowej;

(b)         lekarzom, fizjoterapeutom, psychologom i innemu personelowi Szpitala, z którym Szpital współpracuje, na potrzeby wykonywania na rzecz pacjentów usług w zakresie opieki medycznej, żywieniowej, zabiegowej;

(c)         dostawcom usług dla Szpitala w zakresie rozwiązań technicznych, w tym teleinformatycznych, organizacyjnych, które są niezbędne dla realizacji przez Szpital usług w zakresie opieki medycznej, żywieniowej, zabiegowej;

(d)         podmiotom świadczącym na rzecz Szpitala usługi prawne, finansowe, doradcze oraz usługi wspierające Szpital w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w dochodzeniu roszczeń;

(e)         osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą naszą Stronę, korzystającą z naszego formularza kontaktowego lub zapisaną na nasz newsletter, Szpital może udostępnić Twoje dane:

 1. podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu Strony (w szczególności deweloperowi Strony) oraz świadczącym usługi konsultingowe, audytowe lub prawne;
 2. W celu obsługi Twoich zgłoszeń i odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej Stronie, przekazujemy Twoje dane osobowe do centrum obsługi klienta.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, wykonują swoje zadania na podstawie zawartej z nami umowy. Podmioty te realizują wskazane czynności w imieniu Szpitala. Mają one dostęp do tych danych osobowych, które są niezbędne do realizowania powierzonych im zadań, nie mogą jednak wykorzystywać ujawnionych im danych do innych celów.

Możemy także przekazać i ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim:

 • W związku z wypełnieniem przez nas obowiązku prawnego (jeżeli Szpital w dobrej wierze uważa, że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa);
  • Na żądanie organów władzy państwowej;
  • W celu wykrycia oszustw i ochrony przed nimi, lub czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu;
  • W celu reagowania na sytuacje kryzysowe lub w innych przypadkach;
  • W celu ochrony praw, majątku, bezpieczeństwa i ochrony osób trzecich.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Szpital nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza EOG. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych poza EOG, zapewnimy, aby dane takie były chronione w taki sam sposób, jak gdyby były wykorzystywane na terenie EOG, stosując jedno z zabezpieczeń przewidzianych przepisami prawa.

6. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Szpital dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. W tym zakresie Szpital podejmuje działania obejmujące wdrożenie odpowiedniej kontroli dostępu oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu ochrony środowisk informatycznych, w tym zapewnienia anonimizacji danych osobowych tam, gdzie jest to możliwe.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Szpital przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu w którym są one przetwarzane. Po upływie tego okresu trwale usuniemy Twoje dane.

Przykładowo, jeżeli zawarłeś z nami umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas jej obowiązywania, a po jej zakończeniu, przez czas niezbędny w związku z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w związku z dochodzeniem przez Szpital roszczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do nas, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń.

Jeżeli złożysz reklamację, Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia stosownych roszczeń.

Jeżeli skontaktowałeś/aś się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie (oraz dłużej, jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa lub nasz prawnie usprawiedliwiony interes).

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych (np. jeżeli otrzymujesz nasz newsletter), zostaną one usunięte jeżeli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania danych.

8. Jakie są Twoje prawa?

Jako że jesteś osobą, której dane dotyczą, przysługuje Ci szereg praw dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych i możesz w dowolnym momencie z nich skorzystać. Prawa te obejmują:

 • Prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania, zgodnie z warunkami RODO. Gdy dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących dla celów takiego marketingu (np. polegającego na otrzymywaniu od nas korespondencji elektronicznej lub informacji o ewentualnych okazjach).
 • Prawo do informacji. Masz prawo, w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem otrzymać informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci prawa.
 • Prawo dostępu do danych i ich sprostowania. W dowolnym momencie masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub zaktualizowania.  Rozumiemy jak ważne jest to dla Ciebie, więc prosimy o kontakt z nami, jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw.
 • Prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe, które nam przekazałeś mogą być przenoszone, kopiowane lub przekazywane drogą elektroniczną w określonych okolicznościach wskazanych w przepisach prawa.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Tym organem w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 • Prawo do wycofania zgody. Jeżeli wyraziłeś zgodę na określone działania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (tzn. zgoda stanowi dla nas podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych), masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (jednak wycofanie zgody nie oznacza, że czynności, które podjęliśmy przed jej wycofaniem są niezgodne z prawem).  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Zwróć uwagę, że realizacja niektórych z wymienionych powyżej praw może zostać ograniczona lub wyłączona. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

9. Jak możesz się skontaktować ze Szpitalem?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, przetwarzania przez Szpital danych osobowych lub jeżeli chcesz złożyć skargę dotyczącą ewentualnego lokalnego naruszenia przepisów dotyczących prywatności, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres mailowy a.jakowlew@szpitalpoludniowy.pl .

10. W jaki sposób aktualizujemy niniejszą Politykę?

Niniejsza Polityka Prywatności podlega niezbędnym aktualizacjom. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki, zostanie zmieniona data „ostatniej aktualizacji” znajdująca się na początku niniejszej Polityki.

Skip to content